Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 24 augustus 2017

Platform31 Nieuwsbrief | 24 augustus

space
Online bekijken
space
space
Logo Platform31
Twitter Platform31 Twitter Platform31
Nieuwsbrief 24 augustus 2017
space
Opinie
image1_480x260
Blog
Gemeenten zien door bomen geen bos meer
Fons Lustenhouwer, Platform31

In het samenspel tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen is recent zoveel veranderd, dat veel ambtenaren door de bomen het bos niet meer zien.
Lees meer

Blog
Graag meer lef in de wijk
Jochem Heemskerk, Platform31

Het is tijd om de volgende stap in de transformatie te zetten. Hiervoor moet de bruggenbouwer opstaan die moeiteloos mensen weet te koppelen.
Lees meer
Pimm Terhorst - Areaal Advies
Blog
De wal keert uiteindelijk toch het schip
Gerco van den Berg, NVM

Dat de markt, het abstracte spel van vraag en aanbod van woningen, geen geheugen heeft ligt wel voor de hand, maar de consument zou toch beter moeten weten.
Lees meer

image2_480x260
Vlog
Hoe pak je seksuele intimidatie aan in India?
Artie Ramsodit, Hogeschool van Amsterdam

Artie Ramsodit verbleef voor een half jaar in Bangalore waar zij onderzoek heeft gedaan naar wat werkt (en misgaat) bij ‘wicked problems’. In deze vlog laat Artie zien hoe je met behulp van een ‘conversation tool’ data kan verzamelen over seksuele intimidatie in de openbare ruimte van India.
Lees meer
space
Nieuws
Analyses met de Woonzorgwijzer
Sluit de samenstelling van het sociaal wijkteam aan bij de zorgdoelgroepen in de wijk? In welke wijken zijn extra investeringen wenselijk? In het experiment Provinciale parels wonen en zorg is met behulp van de Woonzorgwijzer in een drietal gebieden de integrale opgave wonen en zorg geanalyseerd.
Lees meer

image2_480x260
Pilot: een intergenerationele aanpak van armoede in gezinnen
De stress die armoede met zich meebrengt zorgt ervoor dat ouders minder 'ruimte' en tijd hebben voor de opvoeding van hun kinderen. Platform31 start een pilot waarbij geëxperimenteerd wordt met een nieuwe vorm van hulpverlening die zich richt op een twee-generatie-aanpak.
Lees meer
Wat (niet) te doen voor de Omgevingswet?
De Omgevingswet zet de deur open voor meer integraliteit, participatie, bestuurlijke afwegingsruimte, flexibiliteit. Zo zijn er meer kansen te bedenken.
Lees meer

image2_480x260
Slimme schakels tussen gezondheid en ruimte
In de leerkring gezondheid en ruimte zochten gemeenten naar hoe je gezondheid kunt stimuleren en de verschillen in gezondheidskansen kunt terugdringen door ruimtelijk anders te handelen. Hoe zorg je als gemeente voor samenhang en slimme schakels tussen gezondheid en ruimte?
Lees meer
image1_480x260
Duurzaamheid in de Omgevingswet
De AMvB's bij de Omgevingswet bieden diverse aanknopingspunten voor gemeenten om duurzaamheid vorm te geven in visie en beleid. Toch zien projectleiders Omgevingswet van de G32 nog wel een kloof tussen het ideaalplaatje dat de Omgevingswet schetst en de praktijk in gemeenten die hiermee aan het experimenteren zijn.
Lees meer

image2_480x260
Tussenstand experimenten City Deal Inclusieve Stad
Het doel van de City Deal Inclusieve Stad is een fundamentele innovatie van het sociaal domein, met ervaringen uit de praktijk als vertrekpunt. Vijf steden deelden hun ervaringen en geleerde lessen tijdens een aantal regiobijeenkomsten. In dit artikel bundelen we de opbrengsten
Lees meer
image1_480x260
Groots wonen in het klein
Micro-appartementen nemen toe in populariteit. Platform31 organiseerde in samenwerking met de gemeente Almere, RVO en het Woningbouwatelier een evenement rond dit thema.
Lees meer

image2_480x260
Wonen in nabijheid nodig voor mantelzorg
Het kennisdossier Mantelzorg en wonen biedt nieuwe en bestaande aanpakken voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van zelfredzaamheid, ondersteuning en nabijheid vanuit het woondomein. .
Lees meer
Aandacht voor circulair aanbesteden
De eerste stappen naar een circulaire woningvoorraad zijn gezet. Steeds meer partijen zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen waarin duurzaam materiaalgebruik en klimaatneutrale productieprocessen centraal staan. In de masterclasses circulair aanbesteden krijgt u de juiste kennis, inzichten en handvatten mee.
Lees meer
Tweede ronde SURF Pop Up 2017 opengesteld voor aanvragen
Voor Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up kunnen tot 28 september 2017 aanvragen worden ingediend voor een klein project op het gebied van kennis en innovatie van steden en stedelijke regio's.
Lees meer
URBACT: het Europese programma voor duurzame stedelijke ontwikkeling
Het Europese programma URBACT stimuleert en faciliteert kennisdeling tussen Europese steden. URBACT wil steden grensoverschrijdend laten samenwerken aan praktische en integrale oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Platform31 is het Nederlands aanspreekpunt.
Lees meer
space
Publicaties
Wijkteam als werkplaats
De nieuwe Wet natuurbescherming en het bestemmingsplan
Wilt u weten wat er precies gaat veranderen in de gemeentelijke regelgeving met de komst van de Omgevingswet? Het eerste supplement van 2017 besteedt aandacht aan de Wet natuurbescherming.
Lees meer

Visie op regionalisering
Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden
Hoe zetten de steden en hun lokale partners zich in om de leefbaarheid van kwetsbare wijken te verbeteren? Dit rapport biedt geen standaardrecept of definitief antwoord, maar een overzicht van kansen, knelpunten en dilemma's bij het werken aan vitale wijken.
Lees meer

Terugblik op Jaar van de Ruimte
Zeggenschap over je eigen huurwoning
In deze verkenning van de beheercoöperatie richten we ons op de randvoorwaarden en aandachtspunten voor bewoners en woningcorporaties bij het opstarten van een initiatief.
Lees meer
space
Agenda
vr 1 -
wo 21 sept
Expertsessies CO2-neutraal
Huren met Energie organiseert drie expertsessies waarin we gezamenlijk koers zetten naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving.
ma 4 sept
Brainstorm met partners over trends en opgaven
Tijdens deze brainstorm nodigen we ons partnernetwerk uit om mee te denken met de opgaves van stad en regio van morgen en overmorgen.
do 7 sept
Leerplein Omgevingswet samenhangend werkend
Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. Derde in reeks van zes themamiddagen waarin we u volledig op de hoogte brengen van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet.
di 12 sept
Denktank: geregionaliseerde DAEB-grenzen
Denkt u graag mee over de optimalisatie van de wet- en regelgeving op de woningmarkt? Platform31 brengt met een aantal professionals in kaart of het mogelijk is om de liberalisatiegrens regionaal te differentiëren en wat dit oplevert voor middeninkomens.
do 14 sept
Circulair aanbesteden
Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit? In deze masterclasses krijgt u kennis, inzichten en handvatten mee.
do 14 sept
Wonen en zorg voor woningcorporaties
Zijn wooncomplexen voor senioren nog van deze tijd? Laatste in reeks van 3 inspiratiebijeenkomsten over wonen en zorg voor de corporatiepartners.
do 14 sept
– 30 nov
Visie en sturing op langer thuis wonen
Vierdaagse inspiratieleerkring. We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken?
do 21 sept
Praktijklab: afspraken gemeenten en beleggers
Gedurende drie sessies ontwikkelt u met hulp van inhoudelijke experts specifieke kennis over het maken van (prestatie)afspraken met beleggende marktpartijen.
di 26 sept
Community of Practice Hergebruik maatschappelijk vastgoed
Hoe kunt u transformatie of hergebruik van maatschappelijk vastgoed aanjagen? Platform31 organiseert in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal en het Herbestemmingsteam een Community of Practice. Meld u aan!
wo 27 sept
Brilliant Breakfast
De derde editie van Brilliant Breakfast staat in het teken van grenzen, exclusief voor de partners van Platform31.
do 28 sept
Leerplein Omgevingswet bestuurlijke afwegingsruimte
Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. Vierde in reeks van zes themamiddagen waarin we u volledig op de hoogte brengen van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet.
do 5 okt -
di 7 nov
Cursus Samenwerken in de binnenstad
Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Met wie en op welke manier richt je een organisatie in? Hoe kies je samen koers, maak je onderscheidende keuzes en boek je tastbare resultaten?
di 10 okt
Ondernemerschap voor vergunninghouders; kansen en uitdagingen
In deze leerkring komen succesvolle ondernemers hun verhaal vertellen, kijken we met twee voorbeeldgemeenten naar de manier waarop zij ondernemers ondersteunen en nodigen we inhoudelijke experts uit
di 10 okt
Werkseminar: de markttoets in de praktijk
De vraag naar middeldure huurwoningen is groot. Rondom de uitvoering van de markttoets bestaat veel onduidelijkheid. In het werkseminar brengen we de processtappen en vereisten voor een markttoets in beeld en inventariseren we de knelpunten.
wo 11 okt - 15 nov
Tweedaagse leerkring Gezondheid & ruimte
De kans om in goede gezondheid oud te worden is in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring van Gezond in…  en RIVM speelt hierop in.
do 19 okt
Huren met Energie Festival
"Hoe maken we de vervolgstap van sturen op label B naar koersen naar CO2-neutraal in 2050?" Het Huren met Energie Festival geeft u de mooiste voorbeelden en actuele kennis op dit gebied.
ma 30 okt
De Dag van de Stad
Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio's op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar.
Logo footer
Lezer
Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze Platform31 nieuwsbrief

Voorkeuren aanpassen |  Afmelden

Logo footer
Afzender
Platform31
+31 (0)70 302 84 84
space